AVEVA Batch Management

Flexibilní řízení dávkových výrobních procesů

Anotace

Softwarový systém AVEVA Batch Management (nástupce osvědčeného Wonderware InBatch) je určen pro flexibilní řízení a správu komplexních dávkových výrobních procesů typických zejména v potravinářských, chemických či farmaceutických výrobních sektorech.

Navržený v souladu s ISA-88 pro dávkové řízení, zajišťuje jak správu receptur, tak detailní vykonávání dávek. Koordinuje dávkovou výrobu s řídicím systémem, poskytuje informace pro uživatele a zajišťuje plnou elektronickou historizaci všech výrobních informací do relační databáze (Electronic Batch Record).

Máte mnohacestnou výrobní technologii a řešíte kolize dávek?

Softwarový systém AVEVA Batch Management (nástupce osvědčeného Wonderware InBatch) je určen pro flexibilní řízení a správu komplexních dávkových výrobních procesů typických zejména v potravinářských, chemických či farmaceutických výrobních sektorech.

Jedinečné výkonné jádro Batch Management zajišťuje přidělování výrobních zařízení a eliminuje potenciální konflikty souběžně vykonávaných dávek i v těch nejsložitějších výrobních technologiích. Tato logika je zajištěna na úrovni PC, zatímco logika v řídicím systému zůstává jednoduchá a transparentní.
To umožňuje maximalizovat využití výrobních prostředků, kapacitu výroby, a tím celkovou výrobní efektivitu.

Podléhá Vaše výroba validacím?

Podpora i těch nejsložitějších síťových uspořádání výrobních zařízení

AVEVA Batch Management nabízí komplexní vlastnosti a funkce usnadňující jeho nasazení v řešeních pro řízení dávkové výroby vyhovujících požadavkům nařízení FDA 21 CFR Part 11 a Eudralex Vol. 4 Annex 11. Vynucování posloupnosti operací a „done-by“ / „check-by“ zabezpečení přidává elektronický podpis do elektronického záznamu průběhu dávky (EBR).

Jedna věc je validaci získat, druhá pak, ji obnovovat.
Batch Management je systém založený na softwarovém modelu výrobního procesu a v řídicím systému (PLC / DCS) jsou pouze transparentní modulární bloky fázové logiky pro konkrétní funkčnost, např. ohřev, míchání, čerpání apod. Tyto bloky jsou zcela nezávislé na modelu a recepturách, takže i když zavedete novou recepturu nebo od základu změníte stávající, a to včetně posloupnosti jejích operací (procedury), tak se kód ve Vašem řídicím systému nezmění a není nutné jej revalidovat.

Obrázek fázové logiky z DS – Řídicí a stavové signály modulární fázové logiky zařízení

Potřebuje komplexní záznam historie výroby, včetně využitých výrobních zařízení a přenosových cest?

AVEVA Batch Management komplexně řeší definování a vykonávání dávek s podrobným elektronickým záznamem jejich skutečné výrobní historie včetně spotřebovaných materiálů, použitých výrobních zařízení, využití přenosových cest pro přesun materiálů (fáze Transfer), akcí obsluhy a dalších událostí ve výrobě.
Zaznamenané informace jsou k dispozici pro analýzu výroby, podporu rozhodování údržby, KPI a generování výrobních reportů pro dokladování rodokmenu finálních produktů a poskytovány oprávněným uživatelům z různých úrovní řízení podniku.


Reportní výstupy dávkové výroby
Dashboard – klíčové hodnotící ukazatele (KPI) o stavu výroby

Chcete vytvářet Master Recipe?

Konfigurace systému vychází z modelu výrobního procesu dle ISA-88, což uživateli umožňuje definovat receptury nezávislé na konkrétních výrobních zařízeních, výrobní cestě a velikosti dávky, jako tzv. Master Recipe.

Vykonáváním dávky konvertuje Batch Management Master Recipe na Control Recipe, kterou lze na konci výroby uložit se všemi použitými/korigovanými parametry a využitými zařízeními a zaznamenat tak recepturu pro tzv. „zlatou dávku“.

Dashboard – SFC

Hlavní přínosy

Grafické uživatelské rozhraní

Grafické obrazovky klientských vizualizačních aplikací poskytují v reálném čase komplexní informace o průběhu dávkového procesu a umožňují jeho řízení. Tyto údaje lze dále doplnit o procesní data charakteru SCADA/HMI ve formě objektově orientovaných grafických symbolů, o přehledy alarmových stavů, reálné nebo historické trendy technologických veličin, a vytvořit tak pro operátory komplexní uživatelské rozhraní k interakci s řízeným procesem.

Otevřenost

Využití standardních informačních technologií – platformy PC, operačních systémů Microsoft, relačních databází Microsoft SQL Server, Reporting Services, fyzických i virtualizovaných hw prostředků.

Nezávislost na řídicích systémech (PLC / DCS) – vazba s řídicí logikou v PLC je minimalizována na transparentní rozhraní (Control / Status) jednotlivých fází.

Variabilita nasazení

Možnost nasazení ve výrobních procesech s různým stupněm automatizace – od převládajících manuálních operací, přes polo-automatizované až po plně automatizované provozy

Univerzálnost

Integrace systému Batch Management s dalšími softwarovými produkty značky AVEVA umožňuje vhodně kombinovat dávkově orientované informace s technologickými údaji kategorie HMI/SCADA, doplnit standardní fázovou logiku v PLC o speciální fáze na úrovni PC, spolupracovat s dalšími systémy od třetích stran, propojit výrobní a ekonomickou úroveň podniku apod.

Škálovatelnost

Flexibilní systémová architektura – od malých aplikací na jediném PC až po rozsáhlé systémy s dvojicí redundantních Batch Serverů a množstvím klientských aplikací na různých uzlech lokální sítě i sítě Internet

Lze začít s menším pilotním projektem pro ověření přínosů pro uživatele a následně řešení rozšířit dle požadavků uživatele.

Podpora standardu ISA-88

Batch Management je navržen v souladu se standardy definovanými pro dávkové výrobní procesy ve specifikaci ISA-88. Navíc, nad rámec této specifikace, lze definovat propojení a přepravní třídy umožňující vytvářet receptury nezávislé na konkrétním výrobním zařízení (Equipment Independent Recipe).

Komfortní grafický editor pro rychlý vývoj receptur.
Možnost simulace vykonávání operací před zahájením programování řídicího systému.

Dokladování skutečné výrobní historie a kvality výroby

Sběr a ukládání procesních a kvalitativních parametrů z výroby přiřazených ke každé výrobní dávce.

Automatický elektronický záznam (EBR) výrobní historie dávek, vytváření podkladů pro dokazovací a reklamační řízení, detailní dokladovatelnost výroby. Veškeré informace o průběhu výroby jsou ukládány do standardní relační databáze MS SQL Server.

Řešení v souladu s legislativou

AVEVA Batch Management nabízí komplexní vlastnosti a funkce usnadňující jeho nasazení v řešeních pro řízení dávkové výroby vyhovujících požadavkům nařízení FDA 21 CFR Part 11 a Eudralex Vol. 4 Annex 11.

Zabezpečení kvality výroby

Zvýšení kvality a stejnorodosti výroby díky důslednému uplatňování předepsaných procedur a vykonávání sekvencí operací dávkového procesu se správnými parametry a ve správném pořadí.
Definování a dodržování správných pracovních postupů – GMP (Good Manufacturing Practices).
Automatické zobrazení aktuálních pracovních instrukcí pro daný výrobek přímo pracovníkům ve výrobě v názorné elektronické podobě (texty, fotografie, výkresy, schémata atd.). Jejich správa i distribuce je prováděna centrálně z jednoho místa (např. výrobním technologem).

Optimalizace výroby

Rychlá reakce na požadavky trhu využitím receptur definovaných nezávisle na konkrétních výrobních zařízeních (Master Recipe) na základě modelu výrobní technologie namísto (pře)programování řídicího systému.

Zvýšení produktivity a maximální využití výrobních zařízení při souběžné výrobě.

Flexibilní reakce na změny ve výrobě – změny dostupnosti výrobních zařízení, rozšiřování výrobní kapacity apod.

Nízká celková cena řešení

Efektivní strategie návrhu a správy dávkových procesů – receptury mohou modelovat přímo výrobní inženýři nebo technologové.

Rychlejší zavádění nových výrobků do výroby (Time-to-Market) eliminací přeprogramovávání logiky řídicího systému.

Tvorba a ověřování receptur pro dceřiné výrobní závody v případě nadnárodních společností.

Krabicový software – funkčnost ihned po instalaci, osvědčený produkt.

Konzultace, školení a podpora od lokálního distributora AVEVA SW (nástupce značky Wonderware).