AVEVA System Platform

Softwarová platforma pro průmyslové automatizační a informační aplikace

Anotace

AVEVA System Platform zajišťuje konzistentní a spolehlivé provozování výrobních a technologických procesů pro zachování vysoké a neměnné kvality, kterou zákazníci od dané firmy nebo její obchodní značky očekávají.

AVEVA System Platform používá modulární, důsledně objektově orientovanou koncepci a její rozsáhlé funkčnosti umožňují nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazení a změnách aplikací.

Uživatelé mohou efektivně sestavovat aplikace z předpřipravených objektů, snadno vytvářet nové součásti aplikací a v případě potřeby i již existující části aplikací rychle měnit, což firmám umožňuje pružně reagovat na měnící se požadavky v jejich tržním prostředí a zachovat jejich konkurenceschopnost.

Přínosy pro uživatele

 • Otevřenost
 • Zastřešení rozdílných řídicích systémů
 • Přehlednost a standardizace
 • Neomezená škálovatelnost díky flexibilní architektuře
 • Jednoduché provádění změn a nových požadavků uživatelů
 • Pokročilá správa alarmů
 • Výkonný historizační systém
 • Kybernetická bezpečnost
 • Vysoká dostupnost a spolehlivost
 • Vysoká efektivita práce
 • Snadnost použití
 • Příznivá cena


Hlavní přínosy

Otevřenost

 • Nezávislost na automatizačním řídicím systému od konkrétního dodavatele.
 • Použití standardních informačních technologií (operační systém, relační databáze, komunikace). Využití moderní informační platformy .NET společnosti Microsoft.
 • Variabilní pracoviště operátorů:
  • Stacionární, vícemonitorová pracoviště
  • Mobilní operátor (chytrý telefon, Tablet)
  • Podpora vícedotykového ovládání a gest na dotykových zařízeních
  • Tencí klienti v prostředí Internet/intranet (Internet Explorer, Google Chrome aj.)
 • Otevřený přístup uživatelů (klientů) k real-time a historickým datům z různých, jim nejlépe vyhovujících klientských aplikací (Microsoft Office, AVEVA InTouch HMI a InTouch OMI, AVEVA Historian Client, vlastní aplikace “na míru” ve Visual Basic, C++ aj.).
 • Možnost využít mnoho standardních protokolů (OPC UA, OPC DA, SQL, MQTT, SNMP, WebServices (SOAP, REST), HTTP/S, Microsoft .NET, ODATA, XML aj.)

Zastřešení rozdílných řídicích systémů

 • Univerzální připojitelnost na řídicí systémy od různých výrobců, podpora více než 800 různých zařízení (PLC, DCS, I/O aj.).
 • Sjednocení stávajících oddělených aplikací (řízení různých technologických celků) společným uživatelským prostředím.
 • Prodloužení morální životnosti stávajících systémů.

Přehlednost a standardizace

 • Hierarchický objektově-orientovaný model výrobní technologie v souladu se standardem ISA S88.
 • Zohlednění fyzického nebo logického umístění technologických zařízení.
 • Možnost definovat a dodržovat vlastní podnikové standardy (konfigurace, funkčnost, zabezpečení zařízení apod.) a jmenné konvence.
 • Jednotná funkčnost pro technologická zařízení stejného typu.
 • Přehlednost i ve velmi rozsáhlých projektech.
 • Automatický elektronický záznam konfigurační historie objektů vyhovující požadavkům FDA 21 CFR Part 11.
 • Podpora zobrazování kontextových informací.
 • Využití modelu výrobní technologie pro automaticky vytvořenou navigaci v klientských aplikacích

Neomezená škálovatelnost díky flexibilní architektuře

 • Model výrobní technologie není závislý na architektonickém uspořádání počítačů, na kterých bude aplikace vykonávána.
 • Aplikaci vyvinutou na centrálním vývojovém pracovišti lze distribuovaně nasadit s uspořádáním Klient/Server, Peer-to-Peer nebo kombinací obou.
 • Společný adresní prostor (name space) pro celý projekt – klientské aplikace jsou nezávislé na umístění automatizačních objektů.
 • Snadná rozšiřitelnost – od pilotního projektu k rozsáhlým aplikacím.
 • Neomezená škálovatelnost – od aplikací s tisícovkami proměnných až po milion I/O

Jednoduché provádění změn a nových požadavků uživatelů

 • Dědičná propagace změn – změna provedená v rodičovském objektu se promítne do všech „potomků“. Application Server automaticky vyhledá a označí všechny dotčené potomky napříč celým projektem, uplatnění změn lze provést individuálně nebo hromadně.
 • Vysoká opakovatelnost vynaložené inženýrské práce (vyvinuté objekty jsou nezávislé na konkrétním projektu, snadný import / export objektů).
 • Snadná škálovatelnost – díky společnému adresnímu prostoru lze snadno rozložit rostoucí zátěž aplikačního serveru na další počítač(e) bez jakýchkoliv změn v klientských aplikacích.

Pokročilá správa alarmů

 • Seskupování a agregace aktivních a historických alarmů podle závažnosti.
 • Potlačování vzniku alarmů na základě stavu technologie.
 • Podpora odkládání alarmů.
 • Grafické ohraničení hranic objektů alarmní animací.
 • Předpřipravené alarmové objekty pro analýzu alarmů.

Výkonný historizační systém

 • Automatizované ukládání procesních dat, alarmů a událostí v reálném čase.
 • Historická data uložená s přesnou časovou značkou od zdroje dat.
 • Efektivní ukládání a archivace velkých objemů procesních dat a s nimi souvisejících událostí o skutečném průběhu výroby za dlouhá časová období bez ztráty rozlišení a otevřenosti přístupu k uloženým datům.
 • Možnost archivace i dat, která nelze získat v reálném čase (data z laboratorních měření, data zpracovávaná dávkově aj.), tzv. „stará“ nebo “off-line” data.
 • Otevřený univerzální přístup k uloženým datům z mnoha různých klientských aplikací přes rozhraní ODBC, ADO nebo OLEDB.
 • Vysoká dostupnost dat a odolnost vůči chybám (víceúrovňová redundance).
 • Možnost filtrovat historizované proměnné dle modelu výrobní technologie.

Kybernetické zabezpečení

 • Integrace zabezpečení s Active Directory založená na rolích.
 • Podpora šifrování pro klienty (HTTPS).
 • Podpora šifrování komunikace mezi všemi uzly projektu.
 • Komplexní záznam všech akcí uživatelů a změn konfigurace systému.
 • Řízení přístupu k datům a objektům

Vysoká dostupnost a spolehlivost

 • Redundance v rámci IO komunikace, aplikační / serverové vrstvě, vizualizační / klientské vrstvě.
 • Zpětné ukládání historie včetně zachování časové značky.
 • Možnost redundantní historizace.

Vysoká efektivita práce

 • Jednotné víceuživatelské vývojové prostředí (Integrated Development Environment – IDE).
 • Vývoj, nasazení, správu a diagnostiku celé distribuované aplikace lze provádět z jediného centrálního vývojového pracoviště.
 • Kompletní knihovna automatizačních objektů připravená k použití včetně objektů pro situační povědomí.
 • Možnost automatizovaného přiřazování I/O signálů pro připojení na konkrétní I/O zařízení.

Snadnost použití

 • Krabicový software – funkčnost ihned po instalaci.
 • Nezbytné funkčnosti pro průmyslovou automatizaci (komunikace, alarmování, historizace, skriptování, zabezpečení apod.) jsou zajišťovány automaticky na pozadí prostřednictvím architektonické platformy ArchestrA.
 • Snadnost použití a administrace.
 • Přátelské uživatelské rozhraní – rychlé zaškolení uživatelů.

Příznivá cena

 • Nízké časové náklady na zavedení a implementaci systému.
 • Nasazení na standardním hardware na platformě PC.
 • Prodloužení životního cyklu stávajících i nových automatizačních projektů.
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví systému po celou dobu životnosti projektu (vývoj aplikace + implementace + údržba + rozšiřování).

Architektura

AVEVA System Platform používá modulární přístup obsahující rozsáhlé funkčnosti, které umožňují nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazení a změnách aplikací, včetně změn architektury.

Servery

AVEVA System Platform jsou dodávány jako integrované softwarové sady různých velikostí (z hlediska počtu proměnných) obsahující následující serverové produkty („back-end“):

Klienti

Uživatelé – výrobní operátoři, supervizoři, technologové, pracovníci kvality, manažeři aj. – si mohou pro přístup k informacím poskytovaným systémem AVEVA System Platform zvolit různé druhy klientských aplikací (“front-end“), které nejlépe vyhovují jejich potřebám.

Rozšiřující moduly

AVEVA System Platform lze dále rozšířit o tzv. funkční moduly, jako např. AVEVA MES pro zajištění správných výrobních parametrů, záznam a analýzu všech událostí při vlastní výrobě (rodokmen výrobků) nebo sledování a analýzu prostojů a celkové výrobní efektivity OEE (Overall Equipment Effectiveness) strojů, výrobních linek a dalších zařízení ve výrobě.

Flexibilita architektury

Výše uvedené produkty a funkčnosti mohou běžet jak v řešení „vše na jednom PC“ (typicky pro pilotní projekty nebo testovací účely), tak v rozsáhlých síťových distribuovaných architekturách klient/server nebo Peer-to-Peer. Rozložení mezi více PC se může dělat postupně během rozšiřování aplikace, což přinese mnoho výhod, např.:

 • Rozdělení zátěže
 • Zvýšení výkonnosti
 • Odolnost systému při výpadku některého PC
 • Různé možnosti redundance
 • Jednodušší údržba PC
 • Využití fyzických i virtuálních PC (VMWare, Hyper-V)
 • Využití tenkých klientů
 • Splnění požadavků na kybernetickou bezpečnost

Další informace