AVEVA System Monitor

Proaktivní monitoring AVEVA řešení a souvisejících HW/SW systémů pro maximalizaci jejich dostupnosti a kontinuity chodu

Anotace

Naplňování strategie Průmysl 4.0 s sebou přináší požadavky na integraci systémů z různých úrovní řízení – konvergence OT (procesní řízení) a IT (správa informačních systémů). Výsledná komplexní řešení vyžadují nový přístup k monitoringu, který je schopen poskytovat včasné a validní informace zainteresovaným pracovníkům.

AVEVA System Monitor (dříve pod názvem Sentinel) je softwarová aplikace instalovaná lokálně (on-premise) ve Vašem závodě, která kontinuálně monitoruje důležité provozní parametry Vašich AVEVA aplikací a souvisejících hw a sw prostředků.

Nahrazuje reaktivní postupy podpory automatizovaným proaktivním přístupem ke sledování zdravotního stavu řešení jako celku s cílem předcházet potenciálním problémům, které by mohly vést k odstávkám či degradaci výkonu sledovaných systémů, a zajistit návaznost na podnikové IT systémy a nadřazené úrovně podpory.

Proč začít využívat System Monitor?

Hlavní přínosy

 • Zajištění autonomního proaktivního monitoringu běhu aplikací a stavu systémů
 • Vše potřebné na jednom místě
 • Zajištění návaznosti na interní IT systémy
 • Odlehčení interních inženýrských kapacit
 • Spolupráce s externími týmy podpory

Hlavní přínosy

Zajištění autonomního proaktivního monitoringu běhu aplikací a stavu systémů

Uživatelé často neznají aktuální zdravotní stav svých systémů, ale rádi by předcházeli potenciálním problémům, které, pokud by zůstaly nepovšimnuty, by mohly degradovat výkonnost jejich systémů.

Vše potřebné na jednom místě

System Monitor se nesoustředí pouze na aspekty AVEVA software, nebo pouze na stav hw/sw infrastruktury, nýbrž monitoruje všechny klíčové parametry řešení jako celku (přehled monitorovaných parametrů viz dále) a přehledně, on-line a zabezpečeně o nich informuje pověřené pracovníky.

Zajištění návaznosti na interní IT systémy

Uživatelé s vlastním IT oddělením často vznáší požadavky na informační začlenění provozovaných řešení na bázi AVEVA software do svých stávajících IT systémů nadřazené úrovně podpory.

Ke splnění takového požadavku je nezbytný programový automatizovaný přístup k ArchestrA Logger (System Management Console), jednotného systému pro záznam provozních stavů AVEVA software včetně varovných a chybových hlášení. A právě ArchestrA Logger je jedním z monitorovaných zdrojů.

Odlehčení interních inženýrských kapacit

Není neobvyklé, že provozní správu AVEVA řešení nezajišťuje centrální IT, jako v předchozím případě, ale tým provozně technických pracovníků (v různých organizacích s různým názvem – procesní IT, údržba, MaR, apod). Mají široký záběr činností a zodpovědnosti, polní instrumentací počínaje, přes technologická zařízení až po procesní softwarovou úroveň. Těmto pracovníkům nasazení System Monitoru zásadně odlehčí od každodenní rutiny „procházení logů“, a tak je uvolní pro jiné činnosti.

Spolupráce s externími týmy podpory

V případě, že uživatel nemá k dispozici nebo nechce využívat vlastní týmy podpory, ale spoléhá na externí zdroje (např. Systémový integrátor daného řešení), poskytne System Monitor centrální a zabezpečený přístup k aktuálnímu stavu dozorovaných systémů s bezprostřední notifikací o nových událostech.

Jak to funguje?

 • Zvolené parametry jsou monitorovány a vyhodnocovány formou pravidel přímo na uzlech jejich původu – tuto činnost zajišťuje System Monitor Agent.
 • Vyhodnotí-li Agent porušení pravidla, odešle alert na System Monitor Management Server.
 • System Monitor Management Server zaznamenává všechny alerty a poskytuje přehled o celkovém stavu monitorovaných systémů.
 • Je-li tak System Monitor nakonfigurován, sestaví na základě přijatého alertu strukturovaný notifikační email a odešle jej zvoleným týmům podpory.
 • Pokud nejsou data obsažená v notifikačním emailu dostatečná pro objasnění příčiny alertu, může se oprávněný pracovník podpory vzdáleně připojit na System Monitor Management Server pro podrobnější informace.
 • Uloženou historii alertů lze využít pro analýzu a reportování.
Důležité!

System Monitor neodesílá žádná monitorovaná data mimo závod

Je instalován místně (on-premise) a ke své činnosti nevyžaduje žádnou formu cloudu

Co System Monitor sleduje
(Nejedná se o kompletní výčet)

ArchestrA Logger
 • Varovná hlášení od všech AVEVA produktů
 • Chybová hlášení od všech AVEVA produktů
System Platform, InTouch
 • Hlavní objekty Application Server (Platform, Engine)
 • Všechny důležité runtime atributy jako jsou dodržování scan cyklu, stav vysoké dostupnosti
 • Stav služeb ArchestrA
Komunikační servery
 • Stav spojení
 • Informace o restartu
Historian
 • Stav služeb Historian Server
 • Stav databáze (DB Health)
MES
 • Stav služeb MES
 • Výkonnost MES databází
Microsoft SQL Server
 • Výkonnost a zdravotní stav systému
Hardware
 • CPU, RAM
 • Síť, logické/fyzické disky
Operační systém
 • Služby Windows/terminálové služby
 • Windows Event Logs
 • Výkonnostní ukazatele operačního systému (Performance Counters)
 • Soubory a adresáře

Celkem přes 30 připravených monitorovacích pravidel a více než 600 parametrů.
Možnost definovat vlastní pravidla.

Jak ho získat?

AVEVA System Monitor lze získat dvěma způsoby.

Jako součást AVEVA System Platform
 • Počínaje System Platform 2017 Update 3 je System Monitor její integrální součástí, a tak jej můžete ihned po instalaci začít využívat.
 • Z hlediska licencování rozlišuje System Monitor dvě úrovně:
  • Basic – základní funkčnost po instalaci. Monitoring je omezen na licenční systém + plný monitoring jednoho zvoleného uzlu.
  • Full – vyžaduje zakoupení licence, která odemyká plnou funkčnost.
Jako samostatný produkt s vlastní samostatnou instalací
 • Jako samostatný produkt mohou System Monitor zakoupit pouze předplatitelé programu průběžné podpory AVEVA Customer FIRST Program.
  Vyžaduje zakoupení licence, která odemyká plnou funkčnost – režim Full.