Modelem řízené výrobní operace

Výrobní organizace digitálně transformují své obchodní a administrativní procesy pro zlepšení interních činností a služeb svým zákazníkům. Digitální transformace výrobních operací obdobně transformuje pracovní procesy tak, aby poskytovaly zlepšení produktivity a výkonu, zvyšovaly flexibilitu výroby, zajišťovaly kvalitu a bezpečnost a snižovaly náklady na dodržování interních nebo externích předpisů.

Přístup společnosti AVEVA založený na modelově řízeném MES systému kombinuje tradiční výhody systému MES s moderní technologií správy digitálních pracovních postupů (workflow) a zachycuje pracovní a provozní procesy v digitálních pracovních postupech a souvisejících konfiguracích uživatelských zkušeností (modely).

Modelem řízená digitální transformace pracovních procesů poskytuje vyšší úroveň automatizace, vynucuje konzistenci provozních činností a umožňuje systematickou spolupráci mezi týmy a organizacemi.

Digitální a grafické modelování pracovních procesů a provozních činností je plně abstrahuje od architektur řešení a technologických implikací. Výsledkem je nová úroveň udržitelnosti a opětovné použitelnosti, která je klíčovým faktorem pro sdílení osvědčených postupů a standardizaci procesů napříč výrobními linkami, závody a podniky s mnoha závody.

Moderní technologická infrastruktura

Systém AVEVA MES byl vytvořen jako rozšiřující funkční moduly průmyslové softwarové platformy AVEVA System Platform založené na moderní objektové architektuře ArchestrA.

V aplikacích AVEVA MES lze tedy profitovat ze všech výhod promyšlené filozofie této platformy využívající unikátní technologickou infrastrukturu pro průmyslové automatizační a informační aplikace.

Uživatelé oceňují zejména tyto výhody:

  • Univerzální sběr dat z různých řídicích systémů díky nezávislosti na konkrétní značce automatizačního hardwaru
  • Možnost využití i stávajících řídicích systémů od různých dodavatelů
  • Důsledně objektově-orientovanou koncepci
  • Vysokou opakovatelnost inženýrské práce
  • Snadné provádění změn během vývoje i po nasazení aplikace
  • Centrální nasazení, správu a diagnostiku celé aplikace
  • Neomezenou flexibilitu a škálovatelnost pro aplikace jakékoliv velikosti

Otevřenost a škálovatelnost

Díky otevřenosti architektury ArchestrA lze aplikace AVEA MES provozovat s novými i stávajícími výrobními zařízeními a řídicími systémy od různých výrobců. Tím nedochází ke ztrátě předchozích finančních investic ani intelektuálních znalostí, ale naopak k prodloužení morální životnosti stávajících výrobních systémů.

Funkcionalitu řešení AVEVA MES lze uplatňovat postupně podle požadovaného rozsahu funkčnosti a velikosti aplikace. Díky prakticky neomezené škálovatelnosti systémové architektury AVEVA System Platform se celé řešení snadno rozšiřuje dle rostoucích požadavků koncového uživatele.

V případě potřeby lze objekty AVEVA MES přidat i do hotové a již provozované aplikace kategorie SCADA/HMI (vizualizace a supervizní řízení/rozhraní člověk-stroj) na bázi platformy AVEVA System Platform nebo do její části, příp. i do samostatných operátorských vizualizačních aplikací AVEVA InTouch HMI. Tím dojde k obohacení funkčnosti celého MES řešení a zvýšení jeho přínosů pro koncové uživatele, a to při velmi malém rozsahu nových inženýrských prací.

Podpora pro splnění zákonných nařízení

AVEVA MES pomáhá výrobcům nejen zajišťovat správné výrobní parametry a tím i kvalitu a stejnorodost výroby díky automatizaci nastavení výrobních zařízení, ale i splnit řadu požadavků, které jsou dány různými vládními nařízeními, směrnicemi a iniciativami, určenými k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti.

Úplné záznamy o výrobcích ve stavu „jak bylo skutečně vyrobeno“ jsou díky uložení do databáze a přehlednému reportnímu systému ihned k dispozici.

AVEVA MES řešení je proto ideálním prostředkem pro splnění přísných zákonných požadavků, které jsou z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vyžadovány v určitých typech výrobních sektorů jako např. v potravinářském, farmaceutickém, chemickém a automobilovém průmyslu. Jedná se např. o směrnice americké organizace pro ochranu potravin a léčiv (FDA), zákon EU 178/2002 o bezpečnosti potravin, požadavky finálních výrobců automobilů na dodavatele důležitých komponent (airbagy, brzdy, skla apod.) aj.

Uživatelé AVEVA MES tedy snadno splní požadavky na přesnost a rychlou dostupnost záznamů o složení a kvalitě všech svých výrobků v celém výrobním cyklu.

Minimalizace prostojů a dalších ztrát

Každá minuta, po kterou jsou drahá výrobní zařízení mimo provoz nebo pracují ve sníženém výkonu či kvalitě, má samozřejmě negativní vliv na produktivitu a ziskovost výroby.

AVEVA MES umožňuje podrobně zaznamenávat a systematicky analyzovat veškeré prostoje, snížený výkon nebo nekvalitu výroby na sledovaných výrobních strojích, linkách a dalších zařízeních.

Pareto grafy (grafická zobrazení četností závažných událostí) a další diagramy a reportní sestavy dávají řídicím pracovníkům přehled, které typy prostojů, sníženého výkonu a nekvalitní výroby nastávají na jednotlivých výrobních zařízeních.

Díky převážně automatizovanému sběru dat přímo z řídicích systémů lze podchytit i relativně krátké prostoje nebo snížení výkonu, které se obvykle nikde neevidují, ale které mohou v konečném součtu znatelně snižovat výrobní produktivitu.

Vylepšení údržby výrobních zařízení

Nasazení systému AVEVA MES také přispěje k zefektivnění údržby. Poskytování přesných dat o prostojích výrobních zařízení a jejich příčinách může významně zpřesnit cykly pravidelné údržby a minimalizovat tak potřebu neplánovaných oprav.

Rozcestník AVEVA Manufacturing Execution System

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Manufacturing Execution System

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA MES odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA MES nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA MES.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Manufacturing Execution System

Funkce

Komplexní sběr datObjektový výrobní model – Záznam výrobní historie, rodokmeny výrobků – Analýzy skutečné výrobní historieZvýšení spolehlivosti výrobních operací

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Datová výměna s různorodými zdroji dat (PLC/DCS/RTU/IIoT/Cloud)
Podrobnosti