Komplexní sběr dat

Produkty AVEVA dlouhodobě podporují průmyslové standardy pro sběr dat a průmyslovou komunikaci. AVEVA MES tedy využívá vedoucího postavení AVEVA v této oblasti a umožňuje získávat data prakticky z jakýchkoliv zařízení poskytujících data z výrobních procesů; typicky se jedná o řídicí systémy (PLC, DCS, I/O aj.) všech významných světových výrobců.

AVEVA MES zajišťuje přesnost a správnost dat především jejich automatickým sběrem přímo z výrobních procesů, čímž se minimalizuje možnost chyb nebo různých opomenutí. V případě potřeby je však lze do aplikace zadávat i ručně.

Objektový výrobní model

AVEVA MES obsahuje základní knihovnu objektů v podobě tzv. mateřských šablon (templates), které zajišťují příslušné funkčnosti pro správu výrobních vzorců a záznam výrobních událostí. Z těchto mateřských objektů se pro konkrétní nasazení odvozují dceřiné objekty (instances).

Instance objektů se začleňují do hierarchického modelu příslušné části závodu a jeho výrobních zařízení. Struktura modelu odpovídá skutečnému umístění zařízení nebo jeho logické funkčnosti v technologii. Výsledkem je velmi přehledná aplikace, což je výhodné obzvláště u větších projektů.

Objekty podporují dědičnost, což znamená, že při provádění jakýchkoliv změn ve vývoji aplikace nebo dodatečných změn při provozu aplikace stačí provést požadovanou změnu pouze v mateřských objektech a změny se poté automaticky uplatní ve všech odvozených dceřiných objektech v celé aplikaci. Tím se podstatně snižuje riziko možných chyb a významně šetří čas a cenná inženýrská práce.

Záznam výrobní historie, rodokmeny výrobků

Během výroby se získávají a ukládají podrobné informace o konkrétních spotřebovaných materiálech, které byly použity při výrobě konkrétních výrobků, na jakých strojích se tyto výrobky vyráběly, kdo je obsluhoval a další související výrobní informace, které lze třídit podle výrobních lotů, dávek nebo i sériových čísel jednotlivých výrobků.

Vzniknou tím tzv. „rodokmeny výrobků“ obsahující informace od vstupních surovin až po finální produkty umožňující zpětně vysledovat kompletní výrobní historii.

Informace o skutečném průběhu výroby jsou uloženy v elektronické databázi a klientský přístup k uloženým informacím je umožněn prostřednictvím reportů založených na otevřeném standardu Microsoft SQL Server Reporting Services.

Reporty lze proto snadno začlenit i do jiných internet / intranetových portálů, čímž lze v případě potřeby zajistit hladkou integraci reportního systému z aplikací AVEVA MES do jiných existujících firemních informačních portálů (mySAP, MS SharePoint aj.).

Příklady reportních sestav – vlevo rodokmen výrobku vyrobený na základě konkrétního pracovního příkazu (Work Order), vpravo report zobrazující vyrobené produkty nebo meziprodukty za určitý časový úsek na konkrétních výrobních zařízeních

Analýzy skutečné výrobní historie

Kterýkoliv oprávněný pracovník může snadno a rychle analyzovat vybrané údaje nebo využívat hotové reportní sestavy.

Vyhodnocovat lze například následující informace:

  • Použité materiály (BOM – Bill Of Materials).
  • Skutečná spotřeba množství a druhu surovin, které byly použity pro každý finální výrobek, výrobní šarži (lot) nebo dávku, a to včetně identifikace případných mezivýrobků nebo odpadu.
  • Ve kterých hotových výrobcích byla použita určitá vstupní surovina nebo mezivýrobek. V případě dodatečně zjištěných problémů na této surovině tak lze okamžitě a přesně zpětně identifikovat veškeré dotčené finální výrobky.
  • Využití konkrétních výrobních zařízení při výrobě konkrétních produktů.
  • Kteří operátoři se podíleli na výrobě konkrétních produktů.
  • Další události související s určitou částí výrobního procesu, určitým zařízením nebo operátorem.
  • Porovnání plánovaných a aktuálních hodnot spotřeby materiálu, časy pracovních cyklů atd.
Přehled o stavu výrobních operací na jednotlivých výrobních zařízeních pro konkrétní výrobní příkaz

Zvýšení spolehlivosti a stejnorodosti výrobních operací

AVEVA MES důsledně zajišťuje stejnorodé nastavení a provoz strojů a výrobních linek a detailně zaznamenává všechny důležité výrobní události, které mohou být dostupné až na úroveň každého jednotlivého výrobku.

Každou výrobní objednávku je možné přiřadit určenému výrobnímu zdroji nebo zařízení, například konkrétní výrobní jednotce nebo výrobní lince. Automaticky se zvolí potřebné parametry výrobních receptů a přiřadí příslušné nastavovací body (setpointy) výrobnímu zařízení.

Možnost spolupráce s ERP systémy

Aplikace AVEVA MES umožňují propojení a spolupráci s nadřazenými podnikovými informačními systémy kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) – např. SAP aj. Propojením na nadřazené informační systémy tak lze dále zvýšit celkové přínosy pro uživatele.

Sledování celkové efektivity výrobních zařízení (OEE)

Celková efektivita výrobních zařízení, v anglické terminologii označovaná jako OEE (Overall Equipment Effectiveness), je všeobecně uznávaný ukazatel a metodika měření pro porovnávání účinnosti zařízení, výrobních linek nebo celých výrobních závodů.

Při výpočtu OEE se kombinují informace o dostupnosti a výkonnosti výrobních zařízení a kvalitě výroby na těchto zařízeních. Výsledné údaje umožňují jednoznačné a porovnatelné hodnocení, jak jsou jednotlivá výrobní zařízení využívána.

AVEVA MES automaticky v reálném čase zjišťuje a ukládá do databáze parametry dle metodiky měření OEE pomocí snadno konfigurovatelných objektů.

Data poskytovaná systémem AVEVA MES lze v reálném čase názorně zobrazovat v operátorském vizualizačním systému AVEVA InTouch HMI. Prostřednictvím grafických symbolů jsou k dispozici přehledná zobrazení jednotlivých parametrů i výsledných hodnot OEE. I výrobní operátoři tak mohou rychle reagovat na aktuální problémy.

Ukázka reportu s informacemi o celkové efektivitě (OEE) výrobního zařízení včetně jejích dílčích složek (dostupnost, výkonnost a kvalita) a vyčíslení ztrátových časů za požadovaný časový interval

Pomůžeme Vám lépe poznat AVEVA Manufacturing Execution System

Máte ještě nějaké otázky? Třeba jestli AVEVA MES odpovídá přesně Vašim požadavkům? Jak složité by bylo jeho nasazení? Jak snadno ho můžete integrovat s dalším softwarem a systémy? Jak je nasazení AVEVA MES nákladné? Nejjednodušší a nejrychlejší cestou je nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme lépe poznat AVEVA MES.

Související informace

Zjistěte víc o AVEVA Manufacturing Execution System

Přínosy

Modelem řízené výrobní operace – Moderní technologická infrastruktura – Minimalizace prostojů a dalších ztrát – Podpora pro splnění zákonných nařízení…

Související produkty

Seznamte se s dalšími produkty, které vytváří budoucnost Vašeho odvětví
Jedinečná otevřenost, rozšiřitelnost a architektonická volnost
Podrobnosti
Vizualizace, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů
Podrobnosti
Získávejte, ukládejte a analyzujte průmyslová data s vysokou rychlostí, kvalitou a spolehlivostí
Podrobnosti
Datová výměna s různorodými zdroji dat (PLC/DCS/RTU/IIoT/Cloud)
Podrobnosti