AVEVA MES / Performance

Sledování výkonu a efektivity výrobních zařízení v reálném čase (OEE)


Anotace

AVEVA MES / Performance je softwarový systém kategorie MES (Manufacturing Execution System), který pomáhá podnikům významně zvýšit efektivitu výroby a množství vyrobených produktů tím, že umožňuje průkazně identifikovat a kvantifikovat přesné příčiny výrobních ztrát způsobených neefektivním využíváním jejich výrobních zařízení.

Aplikace AVEVA MES / Performance umožňuje sledovat prostoje, kvalitu a celkovou výrobní efektivitu OEE (Overall Equipment Effectiveness) strojů, výrobních linek a dalších zařízení ve výrobě. Podrobné informace o efektivitě výroby a případných nedostatcích se získávají v reálném čase přímo z výrobních zařízení a od výrobních operátorů.

Pro vyhodnocení jsou k dispozici snadno použitelné reportní a analytické nástroje k rychlému odhalování problémových míst, které je potřeba zlepšit. Uživatelé tak průběžně zvyšují efektivitu využití výrobních zařízení, jejímž důsledkem je zvyšování ziskovosti výroby ROA (Return On Assets).

AVEVA MES / Performance Software je vhodný do všech typů výrob (diskrétní, procesní i kontinuální) a průmyslových sektorů. Velmi vhodné nasazení je v technologiích, kde se vyrábí velké množství výrobků nebo při výrobách v režimu just-in-time.

Přínosy pro uživatele

 • Průkazné zjištování a dokumentace prostojů výrobních zařízení a jejich příčin
 • Minimalizace prostojů a zmetkovitosti
 • Efektivnější využití výrobních zařízení
 • Zvýšení ziskovosti výroby

AVEVA MES Performance Software je ideální řešení pro výrobce, kteří chtějí maximalizovat objem své produkce odstraněním ztrátových časů a maximálně využívat výrobní kapacitu svých existujících výrobních zařízení.

V případě potřeby lze řešení AVEVA MES / Performance přidat i do hotové a již provozované aplikace kategorie SCADA/HMI (vizualizace a supervizní řízení/rozhraní člověk-stroj) na bázi platformy AVEVA System Platform, nebo do její části. Tím dojde k obohacení její funkčnosti a zvýšení přínosů pro koncové uživatele, a to při velmi malém rozsahu nových inženýrských prací.

Hlavní přínosy

Maximální využitelnost výrobních zařízení

 • Identifikace prostojů nebo snížené výkonnosti výrobních zařízení a jejich příčin.
 • Analýza nestandardních stavů nebo úzkých hrdel ve výrobě v závislosti na konkrétním výrobním zařízení, typu výrobku, směně nebo operátorovi.
 • Zvýšení kapacity stávajících výrobních zdrojů odstraněním příčin prostojů nebo snížené výkonnosti výrobních zařízení.
 • Zpřesnění cyklů pravidelné údržby využitím přesných dat o skutečném chování výrobních zařízení.
 • Průkazné záznamy o problémových výrobních zařízeních pro reklamace jejich dodavatelům.
 • Zdůvodnění požadovaných investičních výdajů do nových výrobních zařízení kvůli prokazatelné vysoké poruchovosti nebo opakovaně nízké kvalitě výroby na stávajících zařízeních.

Otevřenost a flexibilita

 • Sjednocení sběru dat z různých řídicích systémů (nezávislost na konkrétním dodavateli automatizačního hardwaru).
 • Automatické i ruční získávání/zadávání dat – není nutná „totální“ automatizace výroby.
 • Využití standardních IT technologií (platforma PC, operační systémy, relační databáze, architektura klient/server).
 • Snadné provádění změn během vývoje i po nasazení aplikace.
 • Snadné rozšiřování systému v případě rostoucích požadavků.
 • Neomezená flexibilita a škálovatelnost pro aplikace jakékoliv velikosti – od pilotního projektu k rozsáhlým aplikacím.

Finanční přínosy

 • Odkrytí skryté výrobní kapacity, tj. zvýšení kapacity stávajících výrobních zdrojů odstraněním příčin prostojů, neplánovaných odstávek nebo snížené výkonnosti výrobních zařízení.
 • Možnost provozování s novými i stávajícími výrobními zařízeními a řídicími systémy od různých výrobců – nedochází tedy ke ztrátě předchozích finančních investic, ale naopak k prodloužení morální životnosti stávajících výrobních systémů.
 • Minimalizace vícenákladů na dodatečné suroviny a lidské zdroje díky snížení zmetkovitosti.
 • Krabicový software – nízké časové náklady na zavedení a implementaci systému.
 • Nasazení na standardním hardwaru na platformě PC.
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví systému po celou dobu životnosti projektu (vývoj aplikace + implementace + údržba + rozšiřování)
  Konzultace, školení a podpora od lokálního dodavatele.
 • Konzultace, školení a podpora od lokálního dodavatele.

Hlavní funkčnosti

Minimalizace prostojů a dalších ztrát

Každá minuta, po kterou jsou drahá výrobní zařízení mimo provoz nebo pracují ve sníženém výkonu či kvalitě, má samozřejmě negativní vliv na produktivitu a celkovou ziskovost výroby.

AVEVA MES / Performance umožňuje podrobně zaznamenávat a systematicky analyzovat veškeré prostoje, snížený výkon nebo špatnou kvalitu výroby na sledovaných výrobních strojích, linkách a zařízeních. Díky převážně automatizovanému sběru dat přímo z řídicích systémů lze podchytit i relativně krátké prostoje nebo snížení výkonu, které se obvykle nikde neevidují, ale které mohou v konečném součtu znatelně snižovat výrobní produktivitu.

Určení celkové efektivity výrobních zařízení (OEE)

Celková efektivita výrobních zařízení, v anglické terminologii označovaná jako OEE (Overall Equipment Effectiveness), je všeobecně uznávaný ukazatel a metodika měření pro porovnávání účinnosti zařízení, výrobních linek nebo celých výrobních závodů.

Při výpočtu OEE se kombinují informace o dostupnosti a výkonnosti výrobních zařízení a kvalitě výroby na těchto zařízeních. Výsledné údaje umožňují jednoznačné a porovnatelné hodnocení, jak jsou jednotlivá výrobní zařízení využívána. AVEVA MES / Performance automaticky v reálném čase zjišťuje a ukládá do databáze parametry dle metodiky měření OEE prostřednictvím snadno konfigurovatelných objektů.

KPI

Data poskytovaná systémem AVEVA MES / Performance lze v reálném čase názorně zobrazovat v operátorském vizualizačním systému AVEVA InTouch HMI nebo v běžném webovém prohlížeči. S využitím grafických objektů AVEVA Industrial Graphics lze přehledně zobrazit jednotlivé parametry a výsledné hodnoty OEE. Výrobní operátoři tak mohou rychle reagovat na aktuální problémy.

Oprávnění operátoři mohou sami zadávat vlastní komentáře k vzniklým problémům nebo upřesnit důvody prostojů zařízení. To umožňuje řídicím pracovníkům vytvářet účinnější strategie pro zlepšování výrobních procesů.

Přehled o výrobních zakázkách

AVEVA MES / Performance zaznamenává také historii i aktuální stav a rozpracovanost výrobních zakázek, tzv. Work Orders (WO). Výrobní zakázky mohou do systému zadávat operátoři ručně nebo je lze automaticky načítat z nadřazeného informačního systému. Lze tak okamžitě zjistit, která zakázka se vyrábí ve standardním režimu, která je ve skluzu nebo dokonce zastavená.

Analýza informací

Pro podrobnější analýzy je k dispozici široká škála grafů a reportních sestav, které jsou snadno dostupné všem zainteresovaným zaměstnancům. Kterýkoliv oprávněný pracovník může ze svého běžného internetového prohlížeče snadno analyzovat vybrané údaje nebo využívat reportní sestavy.

Vyhodnocovat lze např. tyto informace:

 • Zařízení s nejčastějšími prostoji a typy příčin těchto prostojů.
 • Dílčí parametry efektivity výrobních zařízení – dostupnost, výkon a kvalita výroby na příslušném zařízení.
 • Celkovou výrobní efektivitu zařízení (OEE) pro jednotlivá výrobní zařízení nebo výrobní celky (stroj, linka, hala, závod, koncern).
 • Výrobní ztráty a jejich vzájemné souvislosti podle různých kritérií (směna, den v týdnu, typ výrobku, operátor, výrobní dávka, příčiny a kategorie prostojů aj.).
 • Porovnání skutečné a normativní výkonnosti výrobních zařízení.
 • Nestandardní stavy ve výrobě v závislosti na konkrétním výrobním zařízení, typu výrobku, směně nebo operátorovi.
 • Aktuální stav plnění výroby oproti plánu na výrobní směnu aj.

Vylepšení údržby výrobních zařízení

Nasazení systému AVEVA MES / Performance také přispěje k zefektivnění údržby. Poskytování přesných dat o prostojích výrobních zařízení a jejich příčinách může významně zpřesnit cykly pravidelné údržby a minimalizovat tak potřebu neplánovaných oprav.

Vylepšení údržby výrobních zařízení

AVEVA MES / Performance využívá pro svůj provoz softwarovou platformu AVEVA System Platform. Jedná se o moderní objektově-orientovanou SW platformu speciálně navrženou pro průmyslové automatizační a informační aplikace kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface – aplikace pro vizualizaci, supervizní řízení a sběr dat / rozhraní člověk-stroj) a MES (Manufacturing Execution Systems – systémy pro přímé vykonávání, dokladovatelnost a analýzu výroby).

AVEVA MES / Performance pro svoji činnost využívá otevřenou standardní Microsoft SQL databázi a podporuje rozsáhlé možnosti sběru dat z výrobního prostředí. Tím je zajištěna otevřenost, snadná škálovatelnost a komfortní administrace databázového prostředí, z čehož vyplývá i nízká celková cena vlastnictví.

Komplexní sběr dat

Programový systém AVEVA MES / Performance zajišťuje přesnost a správnost dat především jejich automatickým sběrem přímo z výrobních procesů, čímž se oproti ručnímu sběru dat minimalizuje možnost chyb nebo různých opomenutí. AVEVA MES / Performance zajistí přesné a včasné informace o chování výrobních zařízení – aniž je nutno zásadně upravovat programy řídicích systémů strojů ( PLC aj.).

AVEVA dlouhodobě podporuje otevřené průmyslové standardy pro sběr dat a průmyslovou komunikaci. AVEVA MES / Performance může tedy získávat data prakticky z jakýchkoliv zařízení poskytujících data z výrobních procesů.