AVEVA MES / Operations

Zajištění správných postupů výroby a dokladování její historie


Anotace

AVEVA MES / Operations je softwarový systém kategorie MES (Manufacturing Execution System), který výrobcům zajišťuje důsledné dodržování správných výrobních postupů, vysokou a stejnorodou kvalitů výrobků, konzistentní provoz výrobních strojů nebo linek, zlepšuje spolehlivost a opakovatelnost výchozího nastavení předepsaných parametrů výrobních zařízení.

Během výroby se získávají a ukládají podrobné informace o konkrétních spotřebovaných materiálech, které byly použity při výrobě konkrétních výrobků, na jakých strojích se tyto výrobky vyráběly, kdo je obsluhoval a další související výrobní informace, které lze třídit podle výrobních lotů, dávek nebo i sériových čísel jednotlivých výrobků. Vzniknou tím tzv. „rodokmeny výrobků“ umožňující zpětně vysledovat kompletní výrobní historii.

Přínosy pro uživatele

 • Zvýšení spolehlivosti a stejnorodosti výrobních operací
 • Snížení zmetkovitosti a materiálových ztrát
 • Komplexní sběr dat pro záznam a analýzu skutečné výrobní historie
 • Podrobné výrobní rodokmeny pro splnění zákonných nařízení
 • Otevřenost a flexibilita
 • Možnost spolupráce s nadřazenými podnikovými ERP systémy

V případě potřeby lze řešení AVEVA MES / Operations přidat i do hotové a již provozované aplikace kategorie SCADA/HMI (vizualizace a supervizní řízení/rozhraní člověk-stroj) na bázi platformy AVEVA System Platform, nebo do její části. Tím dojde k obohacení její funkčnosti a zvýšení přínosů pro koncové uživatele, a to při velmi malém rozsahu nových inženýrských prací.

Hlavní přínosy

Správné výrobní postupy a dokladovatelnost výroby

 • Dodržení správných výrobních postupů a parametrů zajišťující jednotné provádění výrobních operací pro zachování výrobní stejnorodosti a kvality.
 • Zlepšení spolehlivosti a opakovatelnosti nastavení výrobního zařízení pro zvýšení flexibility výroby a snížení zmetkovitosti.
 • Podrobný automatický záznam všech důležitých výrobních událostí (skutečná výrobní historie) do elektronické databáze.
 • Detailní dokumentace průběhu výroby včetně obousměrných výrobních rodokmenů (použité suroviny, stroje, obsluha aj.).
 • Rychlá zpětná dohledatelnost konkrétních výrobků a identifikaci příčin případných problémů.
 • Snadná integrace firemního informačního systému (ERP) se systémem AVEVA MES / Operations pro přímé řízení výroby díky standardní datové struktuře (soulad s normou ISA-95)
 • Snadné uplatňování změn nebo rozšiřování systému v případě rostoucích požadavků.

Otevřenost a flexibilita

 • Využití standardních IT technologií (platforma PC, operační systémy, relační databáze, architektura klient/server).
 • Klientské aplikace od Wonderware i od nezávislých dodavatelů.
 • Automatické i ruční získávání/zadávání dat – není nutná „totální“ automatizace výroby.

Finanční přínosy

 • Snížení zmetkovosti díky automatizovanému správnému nastavení výrobních zařízení dle konkrétních objednávek.
 • Snížení výrobních nákladů díky snadné identifikaci materiálových ztrát včetně jejich příčin.
 • Lepší finanční kontrola a operační plánování díky zjištění skutečných výrobních jednotkových nákladů.
 • Krabicový software – nízké časové náklady na zavedení a implementaci systému.
 • Nasazení na standardním hardwaru na platformě PC.
 • Nízké celkové náklady na vlastnictví systému po celou dobu životnosti projektu (vývoj aplikace + implementace + údržba + rozšiřování).
 • Konzultace, školení a podpora od lokálního dodavatele.

Hlavní funkčnosti

Zvýšení spolehlivosti a stejnorodosti výrobních operací

AVEVA MES Operations Software důsledně zajišťuje stejnorodé nastavení a provoz strojů a výrobních linek a detailně zaznamenává všechny důležité výrobní události, které mohou být dostupné až na úroveň každého jednotlivého výrobku.

Každou výrobní objednávku je možné přiřadit určenému výrobnímu zdroji nebo zařízení, například konkrétní výrobní jednotce nebo výrobní lince. Automaticky se zvolí potřebné parametry výrobních receptů a přiřadí příslušné nastavovací body (setpointy) výrobnímu zařízení.

Podrobné výrobní rodokmeny a splnění zákonných nařízení

Systém AVEVA MES Operations pomáhá výrobcům také splnit řadu požadavků, které jsou dány různými vládními nařízeními, směrnicemi a iniciativami, určenými k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti.

Během výroby se získávají a ukládají podrobné informace o konkrétních spotřebovaných materiálech, které byly použity při výrobě konkrétních výrobků, na jakých strojích se tyto výrobky vyráběly, kdo je obsluhoval a další související výrobní informace, které lze třídit podle výrobních lotů, dávek nebo i sériových čísel jednotlivých výrobků. Vzniknou tím tzv. „rodokmeny výrobků“ umožňující zpětně vysledovat kompletní výrobní historii.

Úplné záznamy o výrobcích jsou díky uložení do databáze a přehlednému reportnímu systému ihned k dispozici. Uživatelé tak snadno splní požadavky na přesnost a rychlou dostupnost záznamů o složení a kvalitě všech svých výrobků v celém výrobním cyklu – výrobní rodokmeny obsahují informace od vstupních surovin až po finální produkty.

AVEVA MES Operations je proto ideálním řešením pro splnění nových přísných zákonných požadavků, které jsou z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vyžadovány v určitých typech výrobních sektorů jako např. v potravinářském, farmaceutickém, chemickém a automobilovém průmyslu. Jedná se např. o směrnice americké organizace pro ochranu potravin a léčiv (FDA), zákon EU 178/2002 o bezpečnosti potravin, požadavky finálních výrobců automobilů na dodavatele důležitých komponent (airbagy, brzdy, skla apod.) aj.

Analýza skutečné výrobní historie

Kterýkoliv oprávněný pracovník tak může, například ze svého internetového prohlížeče, snadno a rychle analyzovat vybrané údaje nebo využívat hotové reportní sestavy.

Vyhodnocovat lze například následující informace:
 • Použité materiály (BOM – Bill Of Materials) při výrobě.
 • Skutečná spotřeba množství a druhu surovin, které byly použity pro každý finální výrobek, výrobní šarži (lot) nebo dávku, a to včetně identifikace případných mezivýrobků nebo odpadu.
 • Ve kterých hotových výrobcích byla použita určitá vstupní surovina nebo mezivýrobek. V případě dodatečně zjištěných problémů na této surovině tak lze okamžitě a přesně zpětně identifikovat veškeré dotčené finální výrobky.
 • Využití konkrétních výrobních zařízení při výrobě konkrétních produktů.
 • Kteří operátoři se podíleli na výrobě konkrétních produktů.
 • Další události související s určitou částí výrobního procesu, určitým zařízením nebo operátorem.
 • Porovnání plánovaných a aktuálních hodnot spotřeby materiálu, časy pracovních cyklů atd.

Reporty využívají Microsoft SQL Reporting Services, které lze snadno začlenit i do jiných internet/intranetových portálů a zajistit hladkou integraci reportního systému z aplikací AVEVA MES do jiných existujících firemních informačních portálů (mySAP, MS SharePoint aj.).

Architektura

AVEVA MES / Operations využívá pro svůj provoz softwarovou platformu AVEVA System Platform.

Jedná se o moderní objektově-orientovanou SW platformu speciálně navrženou pro průmyslové automatizační a informační aplikace kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface – aplikace pro vizualizaci, supervizní řízení a sběr dat / rozhraní člověk-stroj), průmyslový internet věcí IIoT (Industrial Internet of Things) a MES (Manufacturing Execution Systems – systémy pro přímé vykonávání, dokladovatelnost a analýzu výroby).

Komplexní sběr dat

AVEVA dlouhodobě podporuje průmyslové standardy pro sběr dat a průmyslovou komunikaci a umožňuje získávat data prakticky z jakýchkoliv zařízení poskytujících data z výrobních procesů; typicky se jedná o řídicí systémy (PLC, DCS, I/O aj.) všech významných světových výrobců.

AVEVA MES / Operations koordinuje činnost automatizovaného sběru a ukládání dat vztahujících se k jednotlivým výrobním událostem a s nimi souvisejícím procesům. Data se kvůli minimalizaci chyb a opomenutí získávají zejména automatizovaně, v případě potřeby je však lze do aplikace zadávat i ručně.

Databáze

AVEVA MES / Operations využívá relační databázi Microsoft SQL Server (součást dodávky SW platformy AVEVA System Platform). Tím je zajištěna otevřenost, snadná škálovatelnost a komfortní administrace databázového prostředí, z čehož vyplývá i nízká celková cena vlastnictví.

Struktura databáze vyhovuje jmenným konvencím normy ISA-95 („Enterprise-Control System Integration“) pro označování názvů objektů a modelových struktur. Významně se tím usnadňují možnosti integrace a výměny dat s jinými informačními systémy v podniku, typicky kategorie ERP (SAP aj.).

Propojením na nadřazené informační systémy tak lze dále zvýšit celkové přínosy pro uživatele.