AVEVA Historian Client Desktop

Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů


Anotace

Výrobní podniky se neustále snaží vylepšovat své výrobní a technologické operace, protože si uvědomují, že efektivní chod výroby významně zvyšuje ziskovost podnikání. Klíč ke zlepšení je ale často skryt „někde“ ve velkém množství procesních dat s údaji o skutečném chodu výroby.

Výkonné analytické možnosti sady klientských aplikací AVEVA Historian Client Desktop (dále jen Historian Client) napomáhají všem zainteresovaným uživatelům z výrobních podniků lépe porozumět odehrávajícím se výrobním dějům, provádět jejich efektivnější řízení a přijímat účinnější opatření vedoucí v konečném důsledku ke zvýšení ziskovosti výroby.

Uživatelé mají okamžitý přístup k aktuálním, historickým i souhrnným datům z průmyslové historizační databáze AVEVA Historian, což výrobním operátorům, technikům i manažerům umožňuje rychle reagovat na případné problémy, identifikovat příležitosti pro úsporu nákladů a zlepšovat efektivitu výroby.

Spojením analytických možností aplikací z Historian Client a robustnosti databáze AVEVA Historian vznikne komfortní procesní informační systém, který je navíc těsně integrován s kancelářskou sadou aplikací Microsoft Office.

Klíčová procesní a výrobní data tak mohou být prezentována v různých přehledných a snadno srozumitelných formátech, přesně podle požadavků různých typů uživatelů, kteří tyto informace potřebují ke svému efektivnímu rozhodování.

Přínosy pro uživatele

 • Těsná integrace s procesní historizační databázi AVEVA Historian
 • Okamžitě použitelné trendové a reportní aplikace
 • Integrace informací s oblíbenými aplikacemi z kancelářské sady Microsoft Office (MS Word, Excel)
 • Výkonný a snadno použitelný dotazovací nástroj s rychlým výsledkem i za dlouhý časový úsek
 • Knihovna objektů .NET a ActiveX pro použití v dalších aplikacích
 • Kompletní lokalizace do českého jazyka

Hlavní přínosy

Vizualizujte svá výrobní data, analyzujte jejich význam ve vzájemných souvislostech a optimalizujte průběžně své výrobní prostředí pro lepší využití výrobních zařízení a zajištění vysoké a neměnné kvality produkce.

Vizualizujte

základní procesní data pomocí trendové aplikace a související informace získejte v uživatelsky přívětivém dotazo¬vacím nástroji s rozhraním typu „ukaž a klepni“. Žádné znalosti dotazovacího jazyka SQL nejsou zapotřebí. Můžete tak získat např. informace typu:

 • Jaký byl průběh teploty v reaktoru po celou noční směnu?
 • Došlo-li k poruše na výrobní lince č. 1, kdy přesně začala a jak to ovlivnilo celkovou produkci?
 • Jak dlouho bylo dané výrobní zařízení mimo provoz?
 • Jaký je průběh aktuální výrobní dávky v porovnání s dávkou referenční?

Analyzujte

významná aktuální i historická procesní data. Analýzy dat v přehledné tabulkové nebo grafické podobě napomáhají k rychlému a včasnému odhalení prvotních příčin problémů ve výrobních procesech.

 • Jaká byla průměrná teplota za poslední dvě hodiny?
 • Kolikrát byl nastartován daný motor?
 • Je již nutné provést jeho údržbu?
 • Splňuje nové čerpadlo dodavatelem deklarované výkonnostní parametry?
 • Jaká je výroba za jednotlivé směny?

Optimalizujte

výrobní operace sdílením vědomostí, prezento¬vaných formou přehledných, snadno srozumitelných reportních sestav.

 • Může potenciální přebytek výroby na výrobní lince č. 2 kom¬penzovat omezení produkce na výrobní lince č. 1?
 • Blíží se provozní teplota zařízení přípustnému limitu, což by vyžadovalo nepřetržitý dozor?
 • Je opakovaně snížená produkce linky č. 1 důvodem k vyřazení z provozu?
 • Jaká je výkonnost nové linky ve srovnání s linkami staršími?
 • Přináší nově instalované výrobní zařízení plánovanou návrat¬nost?

Lokalizace produktu do češtiny

Software Historian Client byl kompletně lokalizován do českého jazyka a lze ho provozovat na lokalizovaných verzích operačních systémů.

Nastavení jazykové verze spouštěné aplikace Historian Client se řídí podle uživatelského nastavení národního prostředí včetně podpory místního nastavení data, času a číselného formátu.

Hlavní funkčnosti

AVEVA Historian Client Desktop je sada klientských aplikací pro AVEVA Historian složená ze dvou desktopových aplikací (Trend, Query) a dvou doplňků pro Microsoft Office (Workbook, Report).

Historian Client Trend

Historian Client Trend je výkonná klientská aplikace, která transformuje historická i aktuální („živá“) data z databáze Historian do názorné podoby formou časového grafu (trendu).

Prezentace důležitých analogových, diskrétních, řetězcových nebo událostních dat ve snadno srozumitelné grafické podobě umožňuje rychle porozumět odehrávajícím se technologickým dějům a v případě problémů napomáhá k jejich urychlenému vyřešení.

Za tímto účelem je aplikace Historian Client Trend vybavena bohatou sadou funkčností, k nimž patří zejména:
 • Detailní analýzy časových průběhů a grafů vzájemné závislosti
 • Statistické analýzy
 • Porovnání údajů z různých výrobních dávek
 • Přehrávání historie (Playback)
 • Přizpůsobení uživatelského rozhraní (barvy, pozadí, tloušťky čar aj.)
Historian Client Trend – analýza a porovnávání dat stejné proměnné v rozdílných časových intervalech

Historian Client Query

Prostřednictvím aplikace Historian Client Query lze k datům uloženým v SQL datových zdrojích přistupovat snadno a rychle, a to i bez znalosti dotazovacího jazyka SQL či databázového schématu.

Uživatelsky přívětivé rozhraní typu „ukaž a klepni“ umožňuje snadnou interaktivní tvorbu a spouštění SQL dotazů na základě uživatelem definovaných podmínek. Součástí je i databázový průzkumník pro snadný výběr jedné nebo více proměnných, definovaných jak ve veřejných tak i privátních skupinách.

Provádět lze různé varianty předpřipravených nebo „ad-hoc“ datových analýz – pohledy na aktuální, historická a agregovaná data, doby chodu zařízení, uživatelské poznámky aj. Uživatelem interaktivně definované podmínky dotazu jako jsou výstupní formát, hodnotová kritéria, definice časové podmínky, způsob načítání dat nebo volba datových zdrojů se ihned automaticky uplatňují do syntaxe dotazu SQL, který aktualizovaně načítá požadovaná data.

Běžně užívané i specializované typy dotazů lze jednoduše uložit a kdykoliv je poté opakovaně používat.

Historian Client Workbook

Aplikace Historian Client Workbook je doplněk pro tabulkový kalkulátor MS Excel. Načítání dat z Historianu do Excelu umožňují přidané uživatelské funkce, které lze snadno konfigurovat pomocí „průvodců“ (wizards).

Pro analýzy zobrazených dat jsou k dispozici speciálně připravení analytičtí průvodci nebo lze využít výkonné výpočetní, analytické a reportní funkčnosti vlastního programu Excel. Analýzy vytvořené v prostředí aplikace Historian Client Workbook je možné uložit jako šablony pracovních sešitů, které lze dále používat při vytváření uživatelských sestav, internetových stránek nebo dynamických analytických dokumentů.

Připravené sestavy lze vytvářet automaticky při vzniku určité události detekované událostním systémem AVEVA Historian periodicky, na vyžádání, příp. i na základě požadavku z libovolné externí aplikace.

Historian Client Workbook – doplněk pro Microsoft Excel umožňující vytváření pokročilých analytických sestav z dat uložených v Historian Serveru

Historian Client Report

Obdobně jako Historian Client Workbook pro Microsoft Excel, rozšiřuje Historian Client Report textový editor Microsoft Word o možnosti snadného zobrazení dat z AVEVA Historianu. Funkčnosti programu Word v kombinaci s aplikací Historian Client Report tak vytvářejí ideální prostředí vhodné zejména pro návrhy flexibilních výstupních sestav (reportů).

V prostředí programu Word lze využít jeho veškerých formátovacích možností (styly, záhlaví a zápatí, tabulky atd.). Jakýkoliv dokument může být uložen jako šablona, kterou lze dále využít pro vytváření nových reportů nebo sestav.

Historian Client Report – doplněk pro Microsoft Word pro vytváření reportních sestav z dat uložených v Historian Serveru

.NET objekty a prvky ActiveX

Aplikace Historian Client obsahují sadu .NET objektů a prvků ActiveX (např. Historian Client aaHistClientTrend nebo Historian Client aaHistClientQuery). Tyto programové komponenty poskytují systémovým integrátorům a nezávislým vývojářům snadnou a rychlou integraci možností Historian Client pro grafické analýzy, dotazování dat a navigaci ve jmenném prostoru Historianu i do jejich vlastních .NET aplikací nebo internetových portálů.

Lokalizace do češtiny

Aplikace Historian Client lze provozovat na lokalizovaných verzích operačních systémů. Nastavení jazykové verze spouštěné aplikace Historian Client se řídí podle uživatelského nastavení národního prostředí včetně podpory místního nastavení data, času a číselného formátu. Celý software Historian Client byl kompletně lokalizován do českého jazyka.

Zpět na AVEVA Historian