Wonderware MES / Performance Software

Sledování prostojů a celkové efektivity výrobních zařízení (OEE)

Anotace

Wonderware MES / Performance Software je softwarový systém kategorie MES (Manufacturing Execution System), který pomáhá podnikům významně zvýšit efektivitu výroby a množství vyrobených produktů tím, že umožňuje průkazně identifikovat a kvantifikovat přesné příčiny výrobních ztrát způsobených neefektivním využíváním jejich výrobních zařízení.

Aplikace Wonderware MES / Performance Software (dále jen Wonderware Performance Software) umožňuje výrobcům sledovat a analyzovat prostoje a celkovou výrobní efektivitu (OEE) jejich strojů, výrobních linek a dalších zařízení ve výrobě. Podrobné informace o efektivitě výroby a případných nedostatcích se získávají v reálném čase přímo z výrobních zařízení a od výrobních operátorů. Pro vyhodnocení jsou k dispozici snadno použitelné reportní a analytické nástroje k rychlému odhalení problémových míst, které je potřeba zlepšit.

Minimalizace prostojů a dalších ztrát

Každá minuta, po kterou jsou drahá výrobní zařízení mimo provoz nebo pracují ve sníženém výkonu či kvalitě, má samozřejmě negativní vliv na produktivitu a ziskovost výroby.

Wonderware Performance Software umožňuje podrobně zaznamenávat a systematicky analyzovat veškeré prostoje, snížený výkon nebo nekvalitu výroby na sledovaných výrobních strojích, linkách a dalších zařízeních. Wonderware Performance Software zajistí přesné a včasné informace o chování výrobních zařízení – aniž je nutno zásadně upravovat programování řídicích systémů strojů ( PLC aj.).

Wonderware Performance Software umožňuje podrobně zaznamenávat a systematicky analyzovat veškeré prostoje, snížený výkon nebo nekvalitu výroby na sledovaných výrobních strojích, linkách a dalších zařízeních. Wonderware Performance Software zajistí přesné a včasné informace o chování výrobních zařízení – aniž je nutno zásadně upravovat programování řídicích systémů strojů ( PLC aj.).

Díky převážně automatizovanému sběru dat přímo z řídicích systémů lze podchytit i relativně krátké prostoje nebo snížení výkonu, které se obvykle nikde neevidují, ale které mohou v konečném součtu znatelně snižovat výrobní produktivitu.

Určení celkové efektivity výrobních zařízení (OEE)

Celková efektivita výrobních zařízení, v anglické terminologii označovaná jako OEE (Overall Equipment Effectiveness), je všeobecně uznávaný ukazatel a metodika měření pro porovnávání účinnosti zařízení, výrobních linek nebo celých výrobních závodů.

Při výpočtu OEE se kombinují informace o dostupnosti a výkonnosti výrobních zařízení a kvalitě výroby na těchto zařízeních. Výsledné údaje umožňují jednoznačné a porovnatelné hodnocení, jak jsou jednotlivá výrobní zařízení využívána. Wonderware Performance Software automaticky v reálném čase zjišťuje a ukládá do databáze parametry dle metodiky měření OEE prostřednictvím snadno konfigurovatelných objektů.

Data poskytovaná systémem Wonderware Performance Software lze v reálném čase názorně zobrazovat v operátorském vizualizačním systému Wonderware InTouch. Prostřednictvím grafických Wonderware ArchestrA symbolů jsou k dispozici přehledná zobrazení jednotlivých parametrů i výsledných hodnot OEE. Výrobní operátoři tak mohou rychle reagovat na aktuální problémy.

Operátoři mohou i sami zadávat vlastní komentáře k vzniklým problémům pro usnadnění pozdější analýzy, což umožňuje řídicím pracovníkům výrobního závodu vytvářet účinnější strategie pro zlepšování výrobních procesů.

Snadná dostupnost a analýza informací

Pro podrobnější analýzy je k dispozici široká škála různých grafů a reportních sestav, které jsou ihned snadno dostupné všem zainteresovaným zaměstnancům.

Klientský přístup k informacím je umožněn prostřednictvím internetového/intranetového informačního portálu Wonderware Information Server.

Kterýkoliv oprávněný pracovník tak může ze svého běžného internetového prohlížeče snadno a rychle analyzovat vybrané údaje nebo využívat hotové reportní sestavy.

Vyhodnocovat lze např. tyto informace:

  • Zařízení s nejčastějšími prostoji a typy příčin těchto prostojů
  • Dílčí parametry efektivity výrobních zařízení – dostupnost, výkon a kvalita výroby na příslušném zařízení
  • Celkovou výrobní efektivitu zařízení (OEE) pro jednotlivá výrobní zařízení nebo výrobní celky (stroj, linka, hala, závod, koncern)
  • Výrobní ztráty a jejich vzájemné souvislosti podle různých kritérií (směna, den v týdnu, typ výrobku, operátor, výrobní dávka, příčiny a kategorie prostojů aj.)
  • Porovnání skutečné a normativní výkonnosti výrobních zařízení
  • Aktuální stav plnění výroby oproti plánu na výrobní směnu aj.

Vylepšení údržby výrobních zařízení

Nasazení systému Wonderware Performance Software také přispěje k zefektivnění údržby. Poskytování přesných dat o prostojích výrobních zařízení a jejich příčinách může významně zpřesnit cykly pravidelné údržby a minimalizovat tak potřebu neplánovaných oprav.

Architektura

Wonderware Performance Software využívá pro svůj provoz softwarovou platformu Wonderware System Platform.

Jedná se o moderní objektově-orientovanou SW platformu speciálně navrženou pro průmyslové automatizační a informační aplikace kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface – aplikace pro vizualizaci, supervizní řízení a sběr dat / rozhraní člověk-stroj) a MES (Manufacturing Execution Systems – systémy pro přímé vykonávání, dokladovatelnost a analýzu výroby).

Wonderware Performance Software obsahuje konfigurační subsystém zahrnující rovněž předkonfigurované objekty a reporty, pro svoji činnost využívá otevřenou standardní databázi a podporuje rozsáhlé možnosti sběru dat z výrobního prostředí.

Databáze

Wonderware Performance Software využívá relační databázi Microsoft SQL Server (součást dodávky SW platformy Wonderware System Platform). Tím je zajištěna otevřenost, snadná škálovatelnost a komfortní administrace databázového prostředí, z čehož vyplývá i nízká celková cena vlastnictví.

Komplexní sběr dat

Programový systém Wonderware Performance Software zajišťuje přesnost a správnost dat především jejich automatickým sběrem přímo z výrobních procesů, čímž se oproti ručnímu sběru dat minimalizuje možnost chyb nebo různých opomenutí.

Wonderware dlouhodobě podporuje otevřené průmyslové standardy pro sběr dat a průmyslovou komunikaci.

Wonderware Performance Software tedy může získávat data prakticky z jakýchkoliv zařízení poskytujících data z výrobních procesů; typicky se jedná o řídicí systémy (PLC, DCS, I/O aj.) od všech významných světových výrobců.

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Vít Jurásek

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.