Wonderware MES / Operations Software

Zajištění správných postupů výroby a dokladování její historie

Anotace

Wonderware MES / Operations Software je softwarový systém kategorie MES (Manufacturing Execution System), který výrobcům zajišťuje důsledné dodržování správných výrobních postupů, vysokou a stejnorodou kvalitů výrobků a zlepšuje tak provozní výkony a konkurenceschopnost.

Aplikace Wonderware MES / Operations Software (dále jen Wonderware Operations Software) zajišťují konzistentní provoz výrobních strojů nebo linek, zlepšují spolehlivost a opakovatelnost výchozího nastavení předepsaných parametrů výrobních zařízení a umožňují podrobný záznam a analýzu všech událostí při vlastní výrobě.

Zvýšení spolehlivosti a stejnorodosti výrobních operací

Wonderware Operations Software důsledně zajišťuje stejnorodé nastavení a provoz strojů a výrobních linek a detailně zaznamenává všechny důležité výrobní události, které mohou být dostupné až na úroveň každého jednotlivého výrobku.

Každou výrobní objednávku je možné přiřadit určenému výrobnímu zdroji nebo zařízení, například konkrétní výrobní jednotce nebo výrobní lince. Automaticky se zvolí potřebné parametry výrobních receptů a přiřadí příslušné nastavovací body (setpointy) výrobnímu zařízení.

Během výroby se získávají a ukládají podrobné informace o konkrétních spotřebovaných materiálech, které byly použity při výrobě konkrétních výrobků, na jakých strojích se tyto výrobky vyráběly, kdo je obsluhoval a další související výrobní informace, které lze třídit podle výrobních lotů, dávek nebo i sériových čísel jednotlivých výrobků.

Vzniknou tím tzv. „rodokmeny výrobků“ umožňující zpětně vysledovat kompletní výrobní historii.

Podrobné výrobní rodokmeny a splnění zákonných nařízení

Systém Wonderware Operations Software pomáhá výrobcům nejen zajišťovat správné výrobní parametry a tím i kvalitu a stejnorodost výroby díky automatizaci nastavení výrobních zařízení, ale i splnit řadu požadavků, které jsou dány různými vládními nařízeními, směrnicemi a iniciativami, určenými k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti.

Úplné záznamy o výrobcích ve stavu „jak bylo skutečně vyrobeno“ jsou díky uložení do databáze a přehlednému reportnímu systému ihned k dispozici.

Wonderware Operations Software je proto ideálním řešením pro splnění nových přísných zákonných požadavků, které jsou z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vyžadovány v určitých typech výrobních sektorů jako např. v potravinářském, farmaceutickém, chemickém a automobilovém průmyslu. Jedná se např. o směrnice americké organizace pro ochranu potravin a léčiv (FDA), zákon EU 178/2002 o bezpečnosti potravin, požadavky finálních výrobců automobilů na dodavatele důležitých komponent (airbagy, brzdy, skla apod.) aj.

Uživatelé Wonderware Operations Software tedy snadno splní požadavky na přesnost a rychlou dostupnost záznamů o složení a kvalitě všech svých výrobků v celém výrobním cyklu – výrobní rodokmeny obsahují informace od vstupních surovin až po finální produkty.

Podrobný záznam a analýza skutečné výrobní historie

Informace o skutečném průběhu výroby jsou uloženy v elektronické databázi a klientský přístup k uloženým informacím je umožněn prostřednictvím internetového/intranetového informačního portálu Wonderware Information Server.

Kterýkoliv oprávněný pracovník tak může ze svého internetového prohlížeče snadno a rychle analyzovat vybrané údaje nebo využívat hotové reportní sestavy.

Vyhodnocovat lze například následující informace:

 • Použité materiály (BOM – Bill Of Materials) při výrobě.
 • Skutečná spotřeba množství a druhu surovin, které byly použity pro každý finální výrobek, výrobní šarži (lot) nebo dávku, a to včetně identifikace případných mezivýrobků nebo odpadu.
 • Ve kterých hotových výrobcích byla použita určitá vstupní surovina nebo mezivýrobek. V případě dodatečně zjištěných problémů na této surovině tak lze okamžitě a přesně zpětně identifikovat veškeré dotčené finální výrobky.
 • Využití konkrétních výrobních zařízení při výrobě konkrétních produktů.
 • Kteří operátoři se podíleli na výrobě konkrétních produktů.
 • Další události související s určitou částí výrobního procesu, určitým zařízením nebo operátorem.
 • Porovnání plánovaných a aktuálních hodnot spotřeby materiálu, časy pracovních cyklů atd.

Obsah portálu Wonderware Information Server lze snadno začlenit i do jiných internet/intranetových portálů, čímž lze v případě potřeby zajistit hladkou integraci reportního systému z aplikací Wonderware Operations Software do jiných existujících firemních informačních portálů (mySAP, MS SharePoint aj.).

Architektura

Wonderware Operations Software využívá pro svůj provoz softwarovou platformu Wonderware System Platform.

Jedná se o moderní objektově-orientovanou SW platformu speciálně navrženou pro průmyslové automatizační a informační aplikace kategorie SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human-Machine Interface – aplikace pro vizualizaci, supervizní řízení a sběr dat / rozhraní člověk-stroj) a MES (Manufacturing Execution Systems – systémy pro přímé vykonávání, dokladovatelnost a analýzu výroby).

Wonderware Operations Software obsahuje subsystém pro záznam výrobních událostí, pro svoji činnost využívá otevřenou standardní databázi a podporuje rozsáhlé možnosti sběru dat z výrobního prostředí.

Záznam výrobních událostí

Subsystém pro záznam výrobních událostí zajišťuje, aby výrobci mohli zpětně vysledovat skutečný sled a podrobnosti výrobních událostí, event. rychle reagovat na nepředvídatelné události, jako je např. požadavek na stažení určitého výrobku z oběhu.

Zajišťuje zejména následující činnosti:

 • V reálném čase automaticky zaznamenává a ukládá do databáze všechny definované výrobní události.
 • Okamžitě zjišťuje odchylky od předepsaných údajů pro spotřebu surovin, zaznamenává výrobu meziproduktových a dokončených sérií nebo dávek, přenos materiálů během operací, parametry výrobního zařízení během zpracování, přítomnost odpovědné obsluhy aj.
 • Zajišťuje možnost zpětného vysledování všech výrobních procesů a oblastí, kterými výrobek prošel (rodokmen výrobku) s využitím struktury dat dle normy ISA-95.
 • Vytváří knihovnu opětovně použitelných šablon, které lze konfigurovat a replikovat pro rychlé nasazení v dalších aplikacích.
 • Umožňuje propojení zaznamenaných výrobních informací s obchodními procesy.

Databáze

Wonderware Operations Software využívá relační databázi Microsoft SQL Server (součást dodávky SW platformy Wonderware System Platform). Tím je zajištěna otevřenost, snadná škálovatelnost a komfortní administrace databázového prostředí, z čehož vyplývá i nízká celková cena vlastnictví.

Struktura databáze vyhovuje jmenným konvencím normy ISA-95 („Enterprise-Control System Integration“) pro označování názvů objektů a modelových struktur. Významně se tím usnadňují možnosti integrace a výměny dat s jinými informačními systémy v podniku, typicky kategorie ERP (SAP aj.).

Komplexní sběr dat

Wonderware dlouhodobě podporuje průmyslové standardy pro sběr dat a průmyslovou komunikaci. Wonderware Operations Software tedy využívá vedoucího postavení firmy Wonderware v této oblasti a umožňuje získávat data prakticky z jakýchkoliv zařízení poskytujících data z výrobních procesů; typicky se jedná o řídicí systémy (PLC, DCS, I/O aj.) všech významných světových výrobců.

Wonderware Operations Software koordinuje činnost automatizovaného sběru a ukládání dat vztahujících se k jednotlivým výrobním událostem a s nimi souvisejícím procesům. Data se kvůli minimalizaci chyb a opomenutí získávají zejména automatizovaně, v případě potřeby je však lze do aplikace zadávat i ručně.

Možnost spolupráce s ERP systémy

Wonderware Performance Software nabízí několik úrovní spolupráce s vybranými nadřazenými ERP systémy (Enterprise Resource Planning). Propojením na nadřazené informační systémy tak lze dále zvýšit celkové přínosy pro uživatele.

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Jaroslav Jarka

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.