Water Network Optimization

Softwarové řešení pro optimalizaci provozu rozvodných vodárenských sítí

Anotace

Pro provoz vodárenských rozvodných sítí se v dnešní době využívají různé softwarové SCADA systémy pro jejich nepřetržité monitorování, vizualizaci a operátorské řízení. Hodnoty prezentované těmito systémy však nicméně ukazují pouze měření z konkrétních čidel v několika bodech rozvodné sítě. Většinou se monitorují pouze údaje na hlavních vstupech a výstupech, jakými jsou např. výtok ze zásobníku vody, nátok do zásobovací oblasti aj.

Omezený počet měřicích míst tedy vede pouze k částečné informovanosti o aktuálním stavu rozvodné sítě. Hlavní parametry (tlak, průtok, kvalita vody) na kterémkoliv místě celé sítě nejsou k dispozici a už vůbec nelze predikovat budoucí chování celé sítě, zejména za účelem včasného předvídání případných krizových situací jako je omezená dodávka vody do určitých oblastí nebo nevyhovující kvalita vody kvůli jejímu znečištění v některých místech sítě.

Dalším významným problémem, se kterým se vodárenské společnosti potýkají, jsou vysoké úniky vody způsobené průsaky kvůli netěsnostem nebo poruchám ve vodovodním řadu. Tzv. nefakturovaná voda může v některých případech představovat ztráty v řádu až desítek procent z vody dodané do rozvodné sítě.

Softwarové řešení Water Network Optimization (dále jen WNO) od renomovaného dodavatele průmyslového softwaru Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) odstraňuje výše uvedené problémy.

  • Snížení provozních rizik díky predikci budoucího chování celé sítě
  • Optimalizace tlaku v rozvodné síti
  • Monitorování kvality vody v celé síti, včetně trasování příp. znečištění
  • Identifikace průsaků pro zamezení ztrát vody

WNO umožňuje monitorovat chování rozvodné sítě v reálném čase i predikovat její budoucí chování. Informace jsou k dispozici přímo v prostředí oblíbeného vizualizačního softwaru Wonderware InTouch, který je součástí moderního SCADA systému Wonderware System Platform; není tedy potřeba přepínat mezi různými aplikacemi.

Příklad časového průběhu tlakové mapy při simulaci uzavření konkrétní větve rozvodné sítě

S pomocí řešení WNO mohou operátoři dispečinků i manažeři snadno a rychle vyhodnocovat informace získané z vestavěného výstražného systému nebo ze simulací možných budoucích dopadů krizových situací na rozvodnou síť. S úplnou znalostí stavu celé rozvodné sítě jsou schopni v dostatečném časovém předstihu předvídat změny ve výkonnosti sítě a aktivně přijímat opatření minimalizující výskyt provozních selhání.

Řízení tlakových poměrů, lokalizace míst se znečištěnou vodou, optimalizace provozu čerpacích stanic a lokalizace ztrát vody – to vše umožňuje zvyšovat efektivitu provozování rozvodné sítě a plánovat lépe její údržbu, čímž se významně zkvalitňují služby spojené s dodávkou vody smluvním odběratelům.

Řešení WNO je určeno zejména pro střední a větší vodárenské společnosti, zajišťující dodávky pitné vody pro 50.000 ~ 1.000.000 obyvatel.

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Jiří Nikl

Close

Zadejte prosím následující údaje.

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.