IntraVUE

Řešení komunikačních problémů v průmyslových sítích Ethernet

Anotace

Strategická koncepce

Síťové technologie Ethernet (ModbusTCP, EtherNet/IP, Foundation Fieldbus HSE a PROFINET aj.) se stále častěji nasazují ve výrobním prostředí – v aplikacích průmyslové automatizace, inteligentních budovách, dopravě apod.

Významně se zvyšuje počet připojených zařízení (PC, PLC, roboti, průmyslové přepínače, vzdálené I/O, měniče, čtečky čárového kódu, bezpečnostní kamery, přístupové systémy aj.) a s tím i nutnost jejich efektivního monitoringu v reálném čase.

Jakékoliv výpadky komunikace ve výrobním prostředí způsobují nežádoucí prostoje výroby a tím obvykle i finanční ztráty většího rozsahu než při problémech v ethernetových kancelářských sítích.

Software IntraVUE byl proto speciálně vytvořen s ohledem na rostoucí nároky na rychlou a snadnou podporu ethernetových aplikací s mnoha distribuovanými koncovými zařízeními přímo ve výrobních provozech.

Monitoring, vizualizace a dokumentace průmyslových ethernetových sítí a zařízení

IntraVUE automaticky zmapuje danou síť, zjistí všechna připojená zařízení včetně jejich propojení a vytvoří názorné grafické zobrazení topologie celé sítě.

IntraVUE poté v reálném čase monitoruje funkčnost sítě a všech zařízení, vznikající komunikační problémy okamžitě identifikuje a poskytuje efektivní podporu pro jejich urychlené odstranění.

K hlavním funkčnostem systému IntraVUE patří:

 • Automatické zjištění topologie sítě (na aktivních síťových prvcích nutná podpora RFC 1493/4188 (Bridge MIB))
 • Grafická vizualizace topologie a chodu sítě v reálném čase
 • Automatická výstražná hlášení při problémech
 • Identifikace přetížené propustnosti segmentů sítě
 • Identifikace dočasné, opakované nebo trvalé ztráty síťového spojení se zařízením
 • Identifikace přesunů zařízení na jiné místo v síti nebo připojení cizích zařízení do sítě
 • Přímé odkazy na dokumentaci nebo na interní webové stránky k zařízením na síti
 • Automatické nastavení pevných IP adres pro konkrétní zařízení
 • Historické záznamy o chodu sítě
 • Dokumentace topologie sítě
 • Těsná spolupráce se SCADA/HMI aplikacemi

IntraVUE Dashboard – přehledné informace na jednom místě

V rozlehlejších síťových architekturách mohou v jeden čas vznikat problémy na různých místech. IntraVUE dashboard funguje jako agregační obrazovka dění v síti. V rámci jednoho okna jsou vidět sumarizované problémy a varování jednotlivých sítí, grafická vyjádření zatížení a chyb odezvy či statistická vyjádření chyb v podobě pareto analýzy. Tato agregovaná data v různých pohledech usnadní a urychlí řešení stávajících a predikci potenciálních budoucích problémů na monitorované ethernetové síti.

Snadné a univerzální použití

IntraVUE nenahrazuje existující obecné a komplexní nástroje pro konfiguraci a správu ethernetových sítí používané specialisty z IT oddělení, ale vhodně doplňuje jejich funkčnost pro využití převážně jiným typem uživatelů.

Díky intuitivní uživatelské přátelskosti je systém IntraVUE určen zejména pro aplikační inženýry, specialisty výrobních řídicích systémů a výrobní operátory, pro které obecné nástroje nejsou příliš vhodné a většinu jejich funkčností by nevyužili. Tito výrobní specialisté však potřebují mít rychle k dispozici informace o nefunkčnosti komunikace mezi svěřenými výrobními zařízeními, aby mohli okamžitě reagovat a co nejrychleji zajistit jejich opětovné uvedení do provozu.

Komunikační problémy výrobních zařízení mohou nyní díky systému IntraVUE snadno identifikovat a odstraňovat přímo výrobní specialisté, čímž nedochází ke zbytečným prodlevám a ztrátám výrobní produktivity.

Z některých unikátních vlastností systému IntraVUE, jako je např. rychlá a názorná navigace po celé síti nebo okamžitě dostupná uživatelská dokumentace k jednotlivým zařízením, však mohou rovněž profitovat i IT specialisté.

IntraVUE je univerzální nástroj nezávislý na konkrétních dodavatelích aktivních síťových prvků a IP zařízení nebo využívaných typech komunikačních protokolů Ethernet. Může tedy sloužit i jako jednotné zastřešující uživatelské rozhraní pro monitoring a diagnostiku heterogenních sítí.

Přístup k informacím odkudkoliv

Serverová část aplikace IntraVUE skenuje průběžně připojenou síť a publikuje informace v reálném čase na svůj webový server. Všichni zájemci (klienti) k nim mají přístup z běžného počítače vybaveného internetovým prohlížečem.

Tato koncepce (tzv. tencí klienti webové aplikace) umožňuje bezproblémový přístup různých uživatelů k potřebným informacím kdykoliv a odkudkoliv. Informace o provozu sítě je tak možné mít k dispozici nejen lokálně v místě jejího fyzického výskytu, ale pomocí systému IntraVUE lze monitorovat i územně vzdálenou síť nebo více sítí.

IntraVUE nepřetržitě monitoruje chod sítě a v případě nekomunikujících zařízení vyšle automaticky výstražná hlášení s konkrétními informacemi formou e-mailu nebo alarmového hlášení ve spolupracující operátorské SCADA/HMI aplikaci. Hlášení o nekomunikujícím zařízení lze selektivně rozesílat různým příjemcům podle toho, kdo má správu konkrétního zařízení na starosti.

Cílem IntraVUE je co nejrychleji diagnostikovat poruchové stavy, aby nedocházelo k přetížení síťových propojení nebo výpadkům zařízení a v důsledku těchto komunikačních problémů k následnému snižování výrobní produktivity a finančním ztrátám.

Chci více informací

Technická podpora

495 219 072 až 3
495 211 405
podpora@pantek.cz

Ing. Michal Tauchman
Ing. Vít Jurásek

Close

Zadejte prosím následující údaje.